Not Found Issue: Ubuntu, Spresense SDK, /dev/ttyUSB0